منو
Your Cart

پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره آهنی

 پروفیل درب و پنجره در دو نوع معمولی و دو جداره ساخته می شوند. این نوع از پروفیل ها در برابر ضربه و خوردگی، باد و باران مقاوم است. قیمت پروفیل درب و پنجره براساس طول شاخه، ضخامت، سایز، واحد و وزن تعیین می شود. 


وزن پروفیل های درب و پنجره

وزن پروفیل های درب و پنجره به ضخامت و سایز پروفیل ها بستگی دارد.


قیمت روز پروفیل درب و پنجره

شما می توانید قیمت انواع پروفیل به صورت روزانه در فولادیوم به رو زمی شود و شما می توانید قیمت روز آن ها را چک کنید.

پروفیل درب و پنجره لوله و پروفیل صبح پارسیان

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان به روز رسانی: 1398-11-5 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان به روز رسانی: 1398-11-5 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان به روز رسانی: 1398-11-5 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره لوله و پروفیل امید البرز

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 امید البرز به روز رسانی: 1398-10-30 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 امید البرز به روز رسانی: 1398-10-30 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 امید البرز به روز رسانی: 1398-10-30 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره لوله و پروفیل مشهد

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره لوله و پروفیل فولادی اصفهان

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره لوله و پروفیل نیکان پروفیل

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل به روز رسانی: 1398-11-2 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل به روز رسانی: 1398-11-2 فابریک 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل به روز رسانی: 1398-11-2 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل به روز رسانی: 1398-11-2 فابریک 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهار چوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل به روز رسانی: 1398-11-2 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهار چوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل به روز رسانی: 1398-11-2 فابریک 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل به روز رسانی: 1398-11-2 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل به روز رسانی: 1398-11-2 فابریک 6 متری 2.5 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوب 509 ضخامت 2 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6.6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره لوله و پروفیل صابری

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 فابریک 6.6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 گل نرده به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 گل نرده به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 گل نرده به روز رسانی: 1398-9-26 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره لوله و پروفیل جهان پارس

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پترو فولاد به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پترو فولاد به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پترو فولاد به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار

پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل

نام محصول عرض (mm) حالت ضخامت (mm) استاندارد محل بارگیری قیمت نمودار قیمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید واحد: کیلوگرم مشاهده نمودار
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 برفیان آمل به روز رسانی: 1398-9-27 فابریک 6 متری 2 ساختمانی کارخانه تماس بگیرید
( )
واحد: کیلوگرم
مشاهده نمودار
نمایش 1 تا 52 از 52 (1 صفحه)
سوالات متداول

1- پروفیل استاندارد چه مشخصاتی دارد؟

مقاوم بودن محصول بر اثر ضربه، عدم تغییر رنگ پس از گذشت زمان ، اطلاع داشتن از نوع محصول، 3 کانال و 4 کانال و 5 کانال و راهنمایی درست سازنده نسبت به شرایط اقلیمی و آب و هوایی آن منطقه، به عنوان مثال استفاده از پروفیل های چهار و پنج کانال در مناطق سردسیر پیشنهاد می گردد

2- تفاوت پروفیل های مختلف در چیست؟

وزن پروفیل، ضخامت دیواره اصلی، تاییدیه استانداردهای معتبر اروپایی، تنوع سبد محصول، فرمولاسیون، خدمات و نظارت پس از فروش پروفیل ساز از تفاوت‌های پروفیل‌ها می‌باشد.

3- جهت خرید پروفیل از فولادیوم باید بیش از همه به چه مواردی اهمیت داد؟

به طور کلی مقاطع فولادی گوناگونی در صنایع ساختمانی و صنعتی به کار می روند که پروفیل از مهم‌ترین آن‌ها می باشد. پروفیل نقش مهمی در صنعت دارد و شرکت فولادیوم با استفاده از کادر مجرب کارشناسان، به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت دارد و به مشتری ها خدمات لازم را ارائه می دهند.

4- به کدام یک از پروفیل ها، پروفیل مبلی یا پروفیل سبک می گویند؟

پروفیل هایی که ضخامت کمتر از 2 میلی متر داشته باشند در دسته ی پروفیل های سبک یا پروفیل مبلی قرار دارند و این دسته از ورق روغنی ST12-14 تولید می شوند.

5- هنگام خرید پروفیل روغنی یا پروفیل مبلی از فولادیوم باید به چه مواردی بیش از همه توجه داشت؟

پروفیل های مبلی یا روغنی بیش از همه در صنایعی همچون تولید لوازم خانگی، خودرو سازی، دوچرخه‌ سازی و مبلمان به کار گرفته می شوند و از جمله ویژگی های آن ها شکل پذیری، کیفیت سطحی خوب، خاصیت آبکاری و جوش پذیری بالای آن ها می باشد.

6- آیا می توان ضخامت های مختلف پروفیل را از فولادیوم خریداری کرد؟

بله، فولادیوم پروفیل های مبلی را با ضخامت های مختلف شامل 0.6 ، 0.7 ، 0.8 ، 0.9 ، 1 ، 1.25 و 1.5 به خریداران عرضه می کند و چنانچه سفارشی موجود نباشد، در کمترین زمان ممکن به آن رسیدگی خواهد شد .

7- آیا قیمت های پروفیل که در سایت فولادیوم درج شده است، قابل اعتماد و به روز شده می باشد؟

تمامی قیمت ها در فولادیوم به صورت روزانه و آنلاین به روز رسانی می شوند و کاملا قابل اعتماد هستند.

8- برای سفارش پروفیل در سایت فولادیوم چه مراحلی باید طی شود؟

جهت سفارش محصول مورد نظر باید ابتدا به سایت فولادیوم و دسته بندی مربوطه مراجعه نمایید و با مشاهده تمامی پروفیل های تولیدی کارخانجات مختلف، نمونه مورد نظر را دیده و بعد از انتخاب به سبد خرید اضافه کنید.

9- نحوه ارسال محصولات به چه صورتی می باشد؟

تمامی محصولات از طریق باربری مخصوص برای مشتری ارسال می گردد.

10- شرایط پرداخت در فولادیوم به چه صورت است؟

پرداخت به صورت نقدی انجام می شود. پس از ثبت سفارش و تایید پیش فاکتور شما برای پرداخت مبلغ 24 ساعت فرصت دارید.